Rentenota’s

Een rentenota kan als een soort boete worden gezien, die in rekening wordt gebracht wanneer facturen te laat worden betaald. Het betreft het bedrag aan rente wat men misloopt doordat men het factuurbedrag te laat binnen krijgt en wat dus wordt doorberekend aan de betreffende debiteur. Per debiteur kan worden ingesteld of er rentenota’s gemaakt moeten kunnen worden.

Het is in de praktijk wenselijk gebleken dat bepaalde openstaande posten kunnen worden uitgesloten van opname op de rentenota. Om die reden is in de functie Openstaande Posten (Debiteuren) (MWZOPD) het veld ‘Op rentenota’ toegevoegd, zodat per post kan worden bepaald of deze op de rentenota moet worden opgenomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.01