Elektronische Bankafschriften: Gebruik van wildcards in matchregels mogelijk

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld. In de matchregels kunt u aangeven hoe u de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

Vanaf deze versie kunt u bij de velden ‘Rekeningnummer/IBAN afschrift’, ‘Tegenrekening/IBAN’ en ‘Transactiesoort’ de wildcards ‘*’ en/of ‘.’ gebruiken. Het teken ‘*’ staat hierbij voor een reeks willekeurige karakters en het teken ‘.’ voor één willekeurig karakter.
Voorbeeld (in geval van IBAN): Wanneer een matchingsregel alleen van toepassing is op IBAN-nummers van de ABN-AMRO, dan vult u hier ‘NL..ABNA*‘ in.

Hiermee heeft u nu ook de mogelijkheid om matchregels te maken op basis van de combinatie transactiecode en bankcode (af te leiden uit de IBAN).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.03